(1)
MANOJ KUMAR GUPTA; Gaur, D. S.; S.K.Adhikari; Sharma, S.; Viswakarma, P. K.; Sharma, D. ROLE OF VILWADI YOGA AND PICHHA VASTI IN THE MANAGEMENT OF PRAVAHIKA. Innovare J Ay Sci 2014, 2, 9-13.