(1)
K.Periyanayagam; S.Gopalakrishnan; V.Karthikeyan. PHARMACOGNOSTICAL, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF THE LEAVES OF PSIDIUM GUAJAVA LINN– ANAKAPALLI VARIEITY. Innovare J H Sci 2013, 1, 10-13.