[1]
PRAKASH KUMAR YADAV, RAM LOCHAN YADAV, and N. Khatri Sapkota, “Anger;it’s impact on human body”, Innovare J H Sci, vol. 5, no. 1, pp. 3–5, Jan. 2017.