(1)
Aparna, C.; Srinivas, P.; Patnaik, K. S. K. R. ENHANCED TRANSDERMAL PERMEABILITY OF TELMISARTAN BY A NOVEL NANOEMULSION GEL. Int J Pharm Pharm Sci 2015, 7, 335-342.